32368403_803382813199145_8444495037873520640_o

Elgoibarko Udalak negozioetan belaunaldien arteko erreleboa bultzatzeko laguntzak ditu martxan

  • Dirulaguntzaren zenbatekoa diruz lagundu daitezkeen gastuen % 90 izango da, gehienez 5.000 € industria-sektoreko enpresentzat eta 2.500 € beste sektoreentzat.
  • Dirulaguntza eskaerak elektronikoki egin beharko dira udalaren web orriaren bidez, www.elgoibar.eus, azaroaren 30a baino lehen (egun hori barne).

Udalak hainbat laguntza-lerro berri bultzatu ditu 2022an tokiko ehun ekonomikoari laguntzeko: digitalizaziorako, ekintzailetzarako, enpresa-ekimen berrietarako, negozioa handitzeko edo lekualdatzeko laguntzak

Ildo horietako bat tokiko negozioetan belaunaldien arteko erreleboa laguntzera bideratuta dago: pertsona fisiko edo juridikoek enpresa-ondorengotza/-erreleboa egitea.

Edozein jarduera ekonomikotan enpresa gisa eratzen diren pertsona fisiko edo juridikoak izango dira laguntzen onuradunak.

Diruz lagundu daitezkeen gastuak honako hauek dira: enpresaren abiarazteari eta funtzionamenduari datxezkionak, enpresaren existentziaren (faktura) eta ordainketaren dokumentazio frogagarria dutenak eta ezarritako epean egiten direnak, hala nola: jarduera ekonomikoari atxikitako higiezinen errentamendu-gastuak (alokairuak), jarduera ekonomikorako lokalak erosteko inbertsioa, aktibo finkoetako inbertsioak (makineria, instalazioak, tresneria, altzariak eta informazio-prozesuetarako ekipoak), obra-lizentziaren kostuak, jarduera-lizentzia edo proiektuari lotutako komunikazio-gastuak.

Dirulaguntzaren zenbatekoa diruz lagundu daitezkeen gastuen % 90 izango da, 5.000 €gehienez industria-sektoreko enpresentzat, eta 2.500 €enpresa industriakoa ez den beste sektore batekoa bada.

Dirulaguntzak lortzeko eskabideak aurkezteko epea 2022ko azaroaren 30ean amaituko da (egun hori barne). Dirulaguntza eskaerak elektronikoki egin beharko dira, udalaren web orriaren bidez: www.elgoibar.eus.

Emakida zuzeneko emakidaren bidez egingo da, lehiarik gabeko norgehiagoka-sistemaren bidez.


El Consistorio elgoibarres ayuda mediante subvenciones el relevo generacional en las empresas locales

  • La cuantía de la subvención será del 90% de los gastos subvencionables con un importe máximo de 5.000 € para las empresas del sector industrial y de 2.500 € para otros sectores.
  • Las solicitudes de subvención deberán realizarse electrónicamente a través de la página web municipal, www.elgoibar.eus, antes del 30 de noviembre (inclusive).

El Ayuntamiento ha impulsado diversas nuevas líneas de ayuda para apoyar al tejido económico local este 2022: ayudas de digitalización, emprendimiento, nuevas iniciativas empresariales, ampliación de negocio o traslado…

Una de esas líneas está dirigida a ayudar el relevo generacional en los negocios locales: sucesión/relevo empresarial por parte de persona/s física/s o jurídica/s.

Serán beneficiarias de las ayudas las personas físicas o jurídicas que se constituyan como empresa en cualquier actividad económica.

Son gastos subvencionables aquellos que sean inherentes a la puesta en marcha y funcionamiento de la empresa, exista la documentación fehaciente de su existencia (factura), de su pago y se realicen en el plazo establecido, como pueden ser: gastos de arrendamiento (alquileres) de los inmuebles afectos a la actividad económica, inversión en la adquisición de locales para la actividad económica, las inversiones en activos fijos (maquinaria, instalaciones, utillaje, mobiliario y equipos para procesos de información…), los costes de la Licencia de Obras la Licencia de Actividad o gastos de comunicación ligados al proyecto.

La cuantía de la subvención será del 90% de los gastos subvencionables con un importe máximo de 5.000 € para las empresas del sector industrial y de 2.500 € en caso de que la empresa pertenezca a otro sector que no sea el industrial.

El plazo de presentación de las solicitudes de obtención de subvenciones finalizará el 30 de noviembre de 2022 (inclusive). Las solicitudes de subvención deberán realizarse electrónicamente a través de la página web municipal, www.elgoibar.eus.

La concesión se efectuará en régimen de concesión directa mediante el sistema de concurrencia no competitiva.

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email