32368403_803382813199145_8444495037873520640_o

ELGOIBARKLIK.EUS WEBGUNEAREN BIDEZKO SARREREN ZOZKETAN PARTE HARTZEKO LEGEZKO OINARRIAK

1.- SUSTAPENA ANTOLATZEN DUEN ERAKUNDEA

Elgoibarko Udalak (helbidea: Santa Ana kalea 2, 20870 Elgoibar, Gipuzkoa), IFK P2003300G zenbakiarekin identifikatuta, «LOSERS» antzezlanerako sarreren zozketa antolatu du Elgoibarklik.eus plataformaren bidez (aurrerantzean, «Sustapena»).

Zozketa honen helburua da on line erosketa sustatzea eta sustatzea, Elgoibarklik.eus plataformak eskaintzen dituen aukera desberdinen bidez, haien erabilgarritasuna areagotuz eta Elgoibarko negozioetan digitalizazioa eta kontsumoa bultzatuz.

2.- PARTE HARTZEKO MODALITATEA

Promozioa, 2021eko urriaren 22an Elgoibarren estreinatuko den «LOSERS» antzezlanerako 2 SARRERA BIKOITZEN ZOZKETA izango da.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK:

Elgoibarklik.eus-en bidez online erosketaren bat egin duten 18 urtetik gorako pertsona guztiek parte hartu ahal izango dute.

Zozketan parte hartzeko nahikoa da:

  • On line erosketaren bat egitea Elgoibarklik.eus webguneko saltokiren batean, honako bi modalitate hauetako batean:
  •  “Online salmenta”

(https://www.elgoibarklik.eus/merkataritza/online-salmenta/).

  • “Whatsapps bidez erosi”

(https://www.elgoibarklik.eus/merkataritza/whatsapp-erosketak/)

3.- SARIAK

Urriaren 1etik 14ra bitartean 2 SARRERA BIKOITZ zozketatuko dira Txalo Produccionesen «LOSERS» antzezlanerako.

4.- ZOZKETA ETA IRABAZLEEN ARGITALPENA

Zozketa urriaren 15ean egingo da.

Urriaren 1eko 00: 01etik urriaren 14ko 00: 00ak arte egindako «on line erosketa» guztiek parte hartu ahal izango dute.

Zozketa amaituta, hurrengo egunean, urriaren 15ean, bi sarrera bikoitzen irabazleen izenak argitaratuko dira.

Irabazleak ausazko hautaketa baten bidez aukeratuko dira parte-hartzaile guztien artean.

Zozketa bideoz grabatuko da eta edozein interesdunen eskura jarriko da.

Elgoibarko Udala sarituekin harremanetan jarriko da, eta saria urriaren 18tik 21era bitartean jaso beharko dute.

Aldi berean, sarituek argazki batean agertu beharko dute sari banaketaren berri emateko.

Irabazleen zerrenda Elgoibarklik.eus atariko profil sozialen bidez jakinarazi eta zabalduko da, baita plataformaren berrien atalean ere, sariak banatu eta hurrengo egunetan.

5.- DESKALIFIKAZIOAK ETA ZIGORRAK

Parte-hartzaileetako edozeinek oinarrietan eskatutako baldintzak betetzen ez dituela edo parte hartzeko emandako datuak baliozkoak ez direla ikusten bada, haien parte-hartzea deuseztzat joko da, eta promoziotik kanpo geratuko dira automatikoki, eta Sustapen honen bidez emandako sarien gaineko eskubide guztiak galduko dituzte.

6.- ERANTZUKIZUNETIK SALBUESTEA

Adierazpen gisa, baina ez mugatzaile gisa, Elkarteak ez du bere gain hartuko Sustapen honen garapenari edo sariari eragin diezaioketen galeren, lapurreten, atzerapenen edo hirugarrenei egotz dakiekeen beste edozein inguruabarren erantzukizunik, ezta saridunek Sustapen honetatik lortzen duten sariari dagokionez egiten duten erabileraren erantzukizunik ere.

Ez da erantzukizunik hartuko sustapena egitea edo saria osorik edo zati batean baliatzea eragotz dezaketen ezinbesteko kasuetan edo ustekabeko kasuetan.

7.- DATU PERTSONALEN BABESA

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean ezarritakoarekin bat etorriz, parte-hartzaile bakoitzak, lege-oinarri hauek onartuta, baimena ematen du bere datu pertsonalak fitxategi batean sartzeko (fitxategi horren titulartasunpekoa da fitxategi hori), zozketa kudeatzeko, emaitzak zabaltzeko eta argitara emateko, eta saria emateko izapideak egiteko.

Jakinarazten dizugu datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurkaratzeko, tratamendua mugatzeko, eramangarritasunerako, ahazteko eta banakako erabaki automatizatuen xede ez izateko eskubideak balia ditzakezula, info@elgoibarklik.eus helbide elektronikora mezu bat bidalita.

8.- ALDAKETA ETA ONARPENAK

Elkarteak beretzat gordetzen du sustapen-oinarri horiek aldatzeko edo zabaltzeko eskubidea, sustapenean parte hartzen dutenen eskubideak kaltetzen edo kaltetzen ez dituen neurrian.

Zozketan parte hartze hutsak esan nahi du parte-hartzaileak erabat onartzen dituela lege-oinarri hauen baldintzak. Era berean, horrelako zozketa batean parte hartzeak esan nahi du onartu egiten direla zozketa sustatzeko Instagram eta Facebook sare sozialetako arauak.

9.- APLIKATU BEHARREKO LEGERIA ETA JURISDIKZIOA

Lege-oinarri horiek Espainiako legeriaren arabera arautuko dira. Oinarri hauen baliozkotasunarekin, interpretazioarekin edo betetzearekin lotuta sor daitekeen edozein erreklamazio edo eztabaida ebazteko eskumena izango dute parte-hartzaileek bizilekua duten hiriko epaitegi eta auzitegiek.


1.- ENTIDAD ORGANIZADORA DE LA PROMOCIÓN

El Ayuntamiento de Elgoibar con domicilio en Santa Ana kalea 2, 20870 Elgoibar, Guipúzcoa, identificada con el número CIF P2003300G, organiza el sorteo de entradas para la obra de teatro “LOSERS” a través de la plataforma Elgoibarklik.eus (en adelante, “la Promoción”).

La finalidad de este sorteo es promocionar e incentivar la compra on line a través de las diferentes opciones que ofrece la plataforma Elgoibarklik.eus y tratando de incrementar su usbilidad y favoreciendo la digitalización y el consumo en los negocios de Elgoibar.

2.- MODALIDAD DE PARTICIPACION

La Promoción consistirá en el SORTEO DE 2 ENTRADAS DOBLES para la obra de teatro “LOSERS” que se estrenará en Elgoibar el día 22 de Octubre de 2021.

CONDICIONES DE PARTICIPACION:

  • Podrán participar todas las personas mayores de 18 años que hayan realizado alguna compra online a través de Elgoibarklik.eus.
  • Para participar en el sorteo  basta con:
    • Realizar alguna compra on line en alguno de los comercios de Elgoibarklik.eus, en alguna de estas 2 modalidades:
  •  “Online salmenta”/ “compra on line”

(https://www.elgoibarklik.eus/merkataritza/online-salmenta/).

  • “Whatsapps bidez erosi” / “compra por whatsapp

(https://www.elgoibarklik.eus/merkataritza/whatsapp-erosketak/).

3.- PREMIOS

Del 01 al 14 de Octubre se sortearán 2 ENTRADAS DOBLES  para la obra de teatro “LOSERS” de Txalo Producciones.

4.- SORTEO Y PUBLICACION DE GANADORES

El sorteo se celebrará el día 15 de Octubre.

Podrán participar todas las “compras on line” realizadas desde las 00.01h. del día 01 de Octubre a las realizadas hasta las 00.00h  del día 14 de octubre.

Finalizado el sorteo, al dia siguietne, 15 de Octubre se publicarán los nombres de los ganadores de las 2 entradas dobles.

Los ganadores se elegirán por medio de una selección aleatoria entre todas las personas participantes.

El sorteo se grabará en vídeo y se pondrá a disposición de cualquier interesado.

El Ayuntamiento de Elgoibar contactará con los premiados que deberán recoger el premio en la hora y el lugar fijado por el mismo, entre el 18 y el 21 de Octubre.

Al mismo tiempo, los premiados deberán prestarse a aparecer en una foto para dar publicidad a la entrega de los premios.

EL listado de ganadores se comunicará y difundirá a través de los perfiles sociales de Elgoibarklik.eus, así como en el apartado de noticias de la plataforma, los días siguientes a la entrega de los premios.

5.- DESCALIFICACIONES Y PENALIZACIONES

Si se evidenciase que cualquiera de los Participantes no cumple con los requisitos exigidos en las Bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos, su participación se considerará nula y quedarán automáticamente excluidos de la Promoción perdiendo todo derecho sobre los premios otorgados en virtud de esta Promoción.

6.-EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD

A título enunciativo, pero no limitativo, la Asociación no se responsabiliza de las posibles pérdidas, robos, retrasos o cualquiera otra circunstancia imputable a terceros que puedan afectar al desarrollo de la presente Promoción o al premio, así como tampoco del uso que hagan los premiados respecto del premio que obtengan de esta Promoción.

No se asume la responsabilidad en casos de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran impedir la realización de la Promoción o el disfrute total o parcial del premio.

7.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, cada participante con la aceptación de estas Bases Legales consiente que sus datos personales sean incorporados a un fichero, titularidad de ésta, con la finalidad de gestionar el sorteo, así como difundir y dar publicidad a sus resultados, y tramitar la entrega del premio.

Le informamos que puede ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición, Limitación del tratamiento, Portabilidad, olvido y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas mediante el envío de un e-mail a info@elgoibarklik.eus.

8.- CAMBIOS Y ACEPTACIÓN

La Asociación se reserva el derecho de modificar o ampliar estas bases promocionales, en la medida que no perjudique o menoscabe los derechos de los Participantes en la Promoción.

El mero hecho de participar en el sorteo implica que el Participante acepta totalmente las condiciones de estas Bases Legales. Asimismo, la participación en un sorteo de esta naturaleza supone la aceptación de las normas de las redes sociales Instagram y Facebook, a través de los cuales se promociona el sorteo.

9.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Estas bases legales se regirán de conformidad con la legislación española. Serán competentes para resolver cualquier reclamación o controversia que pudiera plantearse en relación con la validez, interpretación o cumplimiento de estas bases los Juzgados y Tribunales de la ciudad de residencia de los Participantes.

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email