32368403_803382813199145_8444495037873520640_o

Azaroaren 30era arteko epea dago Elgoibarren negozioa lekualdatu, handitu edo eguneratzeagatik enpresentzako udal diru-laguntzak eskatzeko

 

  • Diruz lagunduko dira errentamendu-gastuak, jarduera ekonomikorako lokalak erosteko inbertsioak, altzariak, obra-lizentziaren kostuak, jarduera-lizentziak edo proiektuari lotutako komunikazio-gastuak.
  • Diru-laguntzaren zenbatekoa diruz lagun daitezkeen gastuen % 90 izango da, 3.000 € gehienez ere.
  • Diru-laguntzen eskaerak elektronikoki egin beharko dira udalaren web orriaren bidez (elgoibar.eus).

Udalak hainbat laguntza-ildo berri bultzatu ditu 2022an tokiko sare ekonomikoari laguntzeko. Helburua da enpresa-jarduera berrien ekimena bultzatzea, horiek sendotzea eta negozio bideragarria dutenak mantentzea.

Lerro horietako bat Elgoibar barruko enpresak zabaltzera, lekuz aldatzera edo eguneratzera bideratuta dago.

Edozein jarduera ekonomikotan enpresa gisa eratzen diren pertsona fisiko edo juridikoak izango dira laguntzen onuradunak.

Lekualdaketa egin ondoren, lantokia Elgoibarren kokatu behar da, baita enpresaren helbide soziala eta fiskala ere, eta enpresaren instalazioak Elgoibarko Gune Historikora lekualdatzea edo instalazioak gune horretan handitzea. Dirulaguntza jaso ahal izateko, 2022. urtean, Gune Historikotzat hartuko dira San Frantzisko, Errosario eta Santa Ana kaleak.

Diruz lagunduko dira errentamendu-gastuak, jarduera ekonomikorako lokalak erosteko inbertsioak, altzariak, obra-lizentziaren kostuak, jarduera-lizentzia edo proiektuari lotutako komunikazio-gastuak.

Diru-laguntzaren zenbatekoa diruz lagundu daitezkeen gastuen % 90 izango da, eta gehienez 3.000 €, enpresa industriala ez den beste sektore batekoa bada.

Enpresa gutxienez 12 hilabetez altan eduki beharko da, salbu eta arrazoi objektibo eta justifikatuengatik aldez aurretik ixtea justifikatzen badute.

Diru-laguntzak lortzeko eskabideak aurkezteko epea 2022ko azaroaren 30ean amaituko da (30a barne). Diru-laguntzak jasotzeko eskabideak elektronikoki egin beharko dira udalaren web orriaren bidez (www.elgoibar.eus).

Zuzeneko emakida bidez emango da, norgehiagokarik gabeko sistemaren bidez.

Abierto el plazo hasta el 30 de noviembre para obtener subvenciones municipales a las empresas por traslado, ampliación o actualización de su negocio en Elgoibar

 
  • Serán gastos subvencionables los gastos de arrendamiento, la inversión en la adquisición de locales para la actividad económica, mobiliario, los costes de la Licencia de Obras la Licencia de Actividad o lo gastos de comunicación ligados al proyecto.
  • La cuantía de la subvención será del 90% de los gastos subvencionables con un importe máximo de 3.000 €.
  • Las solicitudes de subvención deberán realizarse electrónicamente a través de la página web municipal, www.elgoibar.eus.

 

El Ayuntamiento ha impulsado diversas nuevas líneas de ayuda para apoyar al tejido económico local este 2022. El fin es impulsar la iniciativa de nuevas actividades empresariales, consolidación de estas y mantener las que tienen un negocio viable.

Una de esas líneas está dirigida a la ampliación o traslado o actualización de las empresas dentro de Elgoibar.

Serán beneficiarias de las ayudas las personas físicas o jurídicas que se constituyan como empresa en cualquier actividad económica.

Es necesario que el centro de trabajo una vez realizado el traslado se ubique en Elgoibar, así como el domicilio social y fiscal de la empresa, y haber trasladado o ampliado las instalaciones de la empresa dentro del Casco Histórico de Elgoibar. Considerando el Casco Histórico solo las calles de San Frantzisko, Errosario y Santa Ana como subvencionables en el año 2022.

Serán gastos subvencionables los gastos de arrendamiento, la inversión en la adquisición de locales para la actividad económica, mobiliario, los costes de la Licencia de Obras la Licencia de Actividad o lo gastos de comunicación ligados al proyecto.

La cuantía de la subvención será del 90% de los gastos subvencionables con un importe máximo de 3.000 € en caso de que la empresa pertenezca a otro sector que no sea el industrial.

Será obligatorio mantener la empresa en alta un periodo mínimo de 12 meses salvo que justifiquen el cierre anticipado de la empresa por motivos objetivos y justificados.

El plazo de presentación de las solicitudes de obtención de subvenciones finalizará el 30 de noviembre de 2022 (inclusive). Las solicitudes de subvención deberán realizarse electrónicamente a través de la página web municipal, www.elgoibar.eus.

La concesión se efectuará en régimen de concesión directa mediante el sistema de concurrencia no competitiva.

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email